Ngày 31/8/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg: Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Ngày quyết định có hiệu lực: 15/10/2018

(Theo nguồn Cổng thông tin điện tử của Chính phủ)

(Download tại đây)