Quyet dinh so 06 CNDTC

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 05/3/2018 (Download tại đây).