Trang web của Hội đồng Giáo sư nhà nước đã thay đổi sang địa chỉ:

hdgsnn.gov.vn